< All Topics
Print

488: Hijaabaan hajjii godhuun akkamii?

Gaaffii: Hijaabaan hajjii godhuun akkamii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Dubartiin cuftinuu hijaabumaan hajjii godhuu qaban. Akka dhiiraa uffata seera qabu uffachuun isaan irra hin jiru. Hijaabni isaanii uffatni hodhaa qabu waa hundinuu ni hayyamamaaf. Shittoo qofatu hin hayyamamneef jechu dubartoota.

 

Sheik Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents