< All Topics
Print

493 :Waan nama cinqe ajjeesuun hukmiin isaa akkam?

Gaaffii: waan nama cinqe tokko jawwee tahuu , bofa tahuu , mixii tahuu , qanyuur tahuu, haywaana nama cinqe tokko ajjeesuun hukmii shari’aatti summiidhaan  maal qabdii? Balleessaa qabdii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: nabiin keenya ﷺ  akki jedhan“khamsun minaddawaabbi kulluhunnafawaasiq yuktanna fil hilli wolharam” waa shan nuu dhaami nabiin rabbii ala dhiisii makka keessattillee yoo argamte waan san ajjeesu wonni immoo shanan kana keessa galaa akka qajjiibbuu akka jawwee bakkuma fedhettuu waan nama miidhu taanaan ajjeesuun mirga . Ammoo ibiddaan gubuun shari’atti haraami nabiin keenya ﷺ  dhoorge azaaba ammoo rabbii tokkicha malee namni isaan nama azaabu hin jiru , sarees haa tahu bashoos haa tahu waan nama miidhe takka ajjeessuun dhoorgaarra hin jiru dhawiinsaanis summiinis garuu irra fiinxeen ulamaan irratti wolii galan , waan nama cinqu ibiddaan gubuu ,  summiin ajjeesuu fi dhawiinsaan ajjeesuu dura hamma danda’ametti waan san bakka san irraa godaansisu , amma fakkeenyaaf mixiis haa tahu , qanyuuriis haa tahu bakka itti galu qabu , bakka san irraa goda san irraa diigdee , akka bakka san irraa ifirraa godaanu godhuu dandeessa , takkaayuu ati bakka san irraa jijjiiramuu dandeessa yoo bakki sun ammoo bakka si laaltu taate wonni akka qanyuurii fi mixii fi wonni akkanaa kun cuftinuu boolla qabdi bakka irraa dhuftu irra fiinxeen akka nagaya baatu waa cufaa irraa , isa san if irraa gidaansisuutu irra caala  ,garuu ammoo irra fiinxeen waan nama miidhaa beeytu takkasitti yoon as galle askeessa gale nin miidhamaa beeytu ajjeesuun homaa hin qabu , ammoo ibiddaa fi summiittillee irraa fagaachuutu irra gaari .  haga dandayinitti waan san godaansisuutu irra fiinxe

 

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

Tags:
Table of Contents