< All Topics
Print

508: Zinaa booda nikahni hidhamu akkami? ilmoon yoo argamte hoo zinaan?

Gaaffii: intala takka butee hamtuu itti dalagee garaa godhattee( ulfoofte) achi booda nikaha naa hidhan . Nikahan sun maal jedhama, ilmoon sun maal jedhamti , furmaanni jara lamaan kanaa maalii?

 

 

 

 

Deebisaa: dhalaa butiinsi aadaa fokkattu addunyama cufaa kheeysatti . Arabni “ikhtisaab” jedhan , intala butanii bakka takkatti dhoysanii koottaa nikaha nuu godhaa worra isaaniitiin jechuun ajnabii, akkuma san worri isaanii kunootii birmachuu dhabee intala tana odoo hamtuu hin dalayne daqqabanii nikaha godhuufii yoo fedhinnaan intalaa jiraatte ma’asiyaa guddoo worri isaanii ture jedhee intala tanatti zinaa godhuun dilii gurguddoo irraayi.  namni dhalaa takka akkasitti butee, takkaahuu dhoyfatee zinaa itti dalage tokko zinaa, lammeeysaa ilmoon jidduu isaaniitii argamte ilmoo diqaalaati , sadeeysaa ilmaan suni haadhaa abbaa hin dhaalan haadhaa abbaalleen isaan hin dhaalan ilmaan zinaati, murtiin ammoo worreen nikaha kana godhate addaan baasu yoo diqqaate baatii sadih gadameeysa isii ka haraam kana qulqulleeysanii toowbaa qulqullii toowbatanii , yoo nikaha haarayan wolitti deebi’an , nikahan isaanii sahiiha

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

2 thoughts on “508: Zinaa booda nikahni hidhamu akkami? ilmoon yoo argamte hoo zinaan?”

Comments are closed.

Table of Contents