< All Topics
Print

547: Namni sababaa garagaraatiin ramadaana soomanuu hin dandeenne haala kamiin hiyyeessa nyaachisa?

Namni sababaa garagaraatiin ramadaana soomanuu hin dandeenne, waajibni yookaan dirqamni isarra jiru galgala hunda nyaachisuudha. Haata’u malee guyyuma tokko namoota soddoma waamee nyaachisuunis inuma taha. Galgala ramadaana 2 keessatti gaafa tookko namoota 15, gaafa birootis namoota 15 walumaagalatti namoota 30 yoo nyaachises ni taha; yookaan ammoo haaluma isaa mijaayeen gaafa murtaayetti namoota 30 yoo nyaachises inuma taha. Garuu irra caalaan galgala ramadaanaa hunda nama tokko nyaachisutu irra caalaaf. Gaafa Xumuraa namoota 30 yoo nyaachises inuma taha, garuu Kheeyritti daddafutu irra caala. Walumaagalatti nama soomuu hin dandeenyeef nama miskiinaa nyaachisuun dirqama soomanaa ifirraa buusuufi ajrii soomanaa akka argatuufis isa gargaara. Deebisaa guutuu sagalee irraa dhageeyfadhu.

Dr. Jeeylaan H/Khadiir

Table of Contents