195: Nama guyyaa tokko soomaa guyyaa biroo balleessu Zakaatal Fixirii irraa baasuun ni tahaa?

  • Home
  • Soomana
  • 195: Nama guyyaa tokko soomaa guyyaa biroo balleessu Zakaatal Fixirii irraa baasuun ni tahaa?
Estimated reading time: < 1 min

 Gaafii: Hukmiin nama yeroo tokko soomee nama yeroo tokko faxaree sooma baballeessaa deemu zakaatal fixrii irraa baasuun ni ta’a nama sani?

 

 

Deebisaa: Zakaatal fixrii irraa baasuun ni ta’a. sooma inni balleesseef isatu gaafatama. Ati garuu zakaatal fixriin isaa yoo sirratti wajjabee jiraateef baasi. Yoo ammoo isarratti wajjabee jiraate innillee ufirraa haa baasuu. Maaliif jennaan sabaaba ma’asiyaan tokko dalagameef ma’asiyaan lammataa dalagamuu hin qabu. Kanaafuu zakaatal fixrii baasuun ni ta’a.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 381

Kanas dubbisi

202: Guyyaa Ramadaana Haadha warraa osoo hin tuqiin waliin rafuun akkami?
183: Namni Kaafiraa/dilii qabu tokko Ramadaana keessa yoo du’e maal ta’a?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

1 thought on “195: Nama guyyaa tokko soomaa guyyaa biroo balleessu Zakaatal Fixirii irraa baasuun ni tahaa?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *