196:Abbaan kiyya wanta hin hayyamamne naaf biti yoo jedhe maal godha?

  • Home
  • Firummaa
  • 196:Abbaan kiyya wanta hin hayyamamne naaf biti yoo jedhe maal godha?
Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Abbaan kiyya ergaa na ergataa, ergaan isaa irra guddaa caatiidha yookan jimaa bituudha, sigaaraallee itti naa dabalii koottu naan jedhaa ammoo wanni kun maasiyaa ni beekaa, abbaa kiyyallee akka godhu wallaalee ni bitaaf moo ni didaa?

 

 

Deebisaa: Bitiif hin bitin siin jechuun duratti abbaa kankee akka sigaaraafi caatii namni muslimaa horiidhaan bituun hin taane kaassetti sheekhootii irraa waraabii geessii jala kaa’I, abbaa keetiif daa’awaa godhuu qabda. Hiriyaa abbaa keetiitti himadhuu wanni kun maasiyaadhaa akka abbaan kiyya itti miidhamu hin fedhuu irraa naa dhoowwaa jedhiin. Anillee ergaa isaallee diduu hin fedhuu ammoo waan Rabbiin na dhoowwellee bituu hin fedhuu jedhii abbaa kankee hiriyoota isaatti himii sirraa haa dhoowwanii akkasitti malaan qabadhu. Yoo inni tana biti tana biti siin jedhe abbaa kiyya bar dhoowwaadhaa ani yoo ati mallaqatti haajomte mallaquma sii kenna malee aabboo shariyatti wanni kun dhoowwaa atillee guyyaa qiyaamaa na hin dhiistuu maaliif waan haraamaa naa bittee yoo ani wallaalummaaf si ajajallee maaf na jalaa hin didin naan jechuu jiraattaa abbaa kiyya bar waan akkanaattu jiraa jedhii, eega manguddoof shariyaa daawaa dhaqqabsiiftee booda abbaa kankee mala bareedduudhaan kadhadhu osoo ifachuuf lolaan hin ta’in.

 

Sheikh Alii Jimmaa

 

 

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 75

Kanas dubbisi

203: Nama fayyaa fi maallaqa qabu namni biraa hajjii irraa godhuun ni danda’amaa?
177: Xabala dhiqachuun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *