226: Soomana iddoo jireenyyaatiin alatti soommanuun ni tahaa?

  • Home
  • Soomana
  • 226: Soomana iddoo jireenyyaatiin alatti soommanuun ni tahaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  Soommanni natti seenee zihaaraaf bakka biraa jiraa bakka duraa sanitti deebi’ee soommana kiyya guuttadha moo akkamiin godha?

 

 

Deebisaa:   Keeyrii Rabbii bakka itti hojjataniif bakka itti hin hojjanne hin qabdu. Soomana duraan nama biratti soomantes achitti ka soomantuuf Rabbii tokkicha, bakka biraa ta dhayxee itti soommantus Rabbii tokkichaaf. Wanni bakka duraa sanitti deebi’aa, takkaahuu soommana bakkuma duraa sanitti guuttataniin sammuu keessa yoo si jiraatte, namni akkana siin jedhu yoo jiraate sun wallaala.

 

Dr.Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 66

Kanas dubbisi

239: Haqqisuun Soomana ni balleessaa?
219: Bishaan dhaliinsa dura dubartii irraa bahuu Salaataa fi Soomana ni dhoorkaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *