255: Salaata keessa yoo imaamni dogongore namni itti hidhate akkam godhuu qaba?

  • Home
  • Salaata
  • 255: Salaata keessa yoo imaamni dogongore namni itti hidhate akkam godhuu qaba?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nama imaamaattu salaata maghriibaa irraanfatee nutilleen booda dhufnee itti guuttannee raka’aa duraa ta nu dabarte. Yoo inni sujuudussahwii bu’u isaan wajjiin sujuudussawhii buuna moo akkam goonaa?

 

 

Deebisaa: Namni imaamatti hidhate waan imaamni godhu isaan wajjiin godhuu qaba. Yoo ka salaanni ati kaatee itti guutattu jiraatellee sujuudussahawhii isumaan waliin buutee hoggaa inni salaamtaa baafate kaatee itti guutatta.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 70

Kanas dubbisi

257: Akka Rabbi ilmoo namaa kennu Salaata nazrii ufirra kaahuun akkami?
252: Salaatul Leeyiliin/ salaatni halkanii witrii malee ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *