473: Guyyaa tokko soomee nama du’e qadaa irraa soomna moo akkam?

  • Home
  • Firummaa
  • 473: Guyyaa tokko soomee nama du’e qadaa irraa soomna moo akkam?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Abbaan kiyya seensa soommanaa irratti guyyaa tokko qofa soomee gara aakiraa deemee akkam irraa soommanna moo akkamii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Soommana akkam namarraa soommananii soommana akkam namarraa sommanu hin dandeenyee namni barachuu qaba. Hoggaa soommanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe fayya dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda’a halaali isaaf. Hoggaa Ramadaanni bahe booda yoo fayye, isaa fayyee Ramadaanni kuun yoo itti dhufee yoo namni kun addunyaa irraa deeme warri isa dhaalu isarraa soommanuun isaan irratti dirqama. Maaliif jennaan dantaa dhabee taa’e jechu yeroo fayyaa argatetti. Ammo nama tokko soommanni itti seenee osoo fayyaa hin argatin yoo Ramadaana kana keessa du’e takkaahuu ramaadaarraa ala bahee dhukkubni walitti dhaabbatee yoo osoo hiree hin argaitn du’e waa takkallee isarratti hin jiru.

 

Dr. Liwaa’ul Islam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 356

Kanas dubbisi

476: Maatiin Intalaa gabbara malee sii hin kenninu yoo jedhan isiin maal godhuu dandeessi?
465: Haqa haadha tiyyaa abbaa kiyyarraa fudhachuu danda’aa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *