526: Gaafa xiqqoodhaa haadha tiyyarraa mallaqa hataa ture maal godhuu qaba?

  • Home
  • Firummaa
  • 526: Gaafa xiqqoodhaa haadha tiyyarraa mallaqa hataa ture maal godhuu qaba?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Gaafa xiqqoodhaa haadha tiyyarraa mallaqa hataa maal godhuu qaba?

 

 

 

Deebisaa: Ummaa tanteetiin dhiifama naa godhi jedhiin. Naaf irra dabri jedhiin. Yoo ka hin jiraatin taate, araarama kadhadhuufii waa sadaqadhuuf inshaallah.

Sheikh Abdurrahmaan Shariif

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 245

Kanas dubbisi

529: Haadha tiyya ta islaama hin taane laaluunii ni danda’aa?
502: Akkamitti maatii kiyya hijaaba irraa waa hubachiisuu danda’a ?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *