533: Salaata garii dhiisaa garii salaatuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Nama salaata tokko salaata tokko dhiisu ammoo ka sadaqatu maal godhan? sadaqaan isaa sun salaata isaa irraa bakka buuti? Qadaa deebisaa?

 

 

 

 

Deebisaa: Bakka hin buutu. Nasihaa godhaniif akka walitti dhaabee salaatu. Towbadhu gama Rabbi kankeeti kadhu. Yoo ka beeku taate guyyaa inni irraa dabre sani qadaa deebisa. Yoo ka hin beeyne taate toowbaa godhaa jechu. Namni salaata dhiisu takkaa waliigalatti haa dhiisuu takkaa keessaa waa haa dhiisuu namni salaata dhiisu tokko Rabbi biratti abaarama. Ulamaa’ii islaama garii biratti inumaahuu kaafira diinaa islaamaa keessaa ni baha.

Sheikh Abdurrahmaan Shariif

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 78
Views: 5691

Kanas dubbisi

559. Hojiin Dallaalummaa haraama moo halaala?
530: Waan hin taaneef kakachuun akkami ?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

9 thoughts on “533: Salaata garii dhiisaa garii salaatuun akkam?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *