45: Mallaqa kiyya jaarsa kiyyatti kennuu dirqama qabaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Gurbaa tokkotti heerume, inni biyya jiraa an immoo ala jira. Ani waanin carraaqu warra keennatti ergadha. Duuba tanaaf jecha inni waan ergitu gara kiyya ergi naan je’a. Kanaaf narra laale. Horii kiyya isatti erguu dirqama qabaa?

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii biyyumarrahuu dalagaaf jettee deemuun dogongora, abbaan kee si haa erguu jaarsi kee si haa erguu daangaa Islaamummaa cabsuu keeti. Garuu ammoo yoo fedhinnaa keetiin ta’e malee horii waan qabdu isarratti erguu dirqama hin qabdu. Isatti erguu dhabuudhaaf waa takkallee wanni Rabbiin si gaafatu hin jiru. Inni si ergu, abbaan kee si ergu haqni kee haquma keeti.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 145

Kanas dubbisi

56: Haadha warraa tiyyarraa hangam turuutu naaf hayyamama?
44: Jaarsi hiikee je’ee deeffadhe jechuu ni dandayaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *