46: Osoon itti hin yaadin nama dhungachuun Soomana Balleessaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Eega biyya dhaqee intalti ollaa ta ajnabiidhaa takka oluma seentee narra buutee akkuma aadaa biyya teenyaatti na dhungatte. Anis  isiin ufitti na qabnaan numan dhungadhe. An ammoo yeroo san soommanan afaanii qaba.

 

Deebisaa: Yaa gabricha Rabbii, ajnabii harkaanuu qabachuun haraami; dhungachuun waan biraati. Garuu ammoo waan kana ati niyyattee waan hin hojjatiniin, Rabbiin siif araaramaa araarama kadhadhu. Dhungoo saniif jecha soommanni kee hin badu.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 133

Kanas dubbisi

48: Hidhaa sodaatanii kijibuun akkami?
34: Gorora namaa dawoomaaf fayyadamuun ni dandayamaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *