16: Rabbiif jecha dhiisutu caala moo, haqa kiyya barbaadatutu caala?

Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Ummata tokko osoo bira dalagutti jiruu, haqqii tiyya na dhoorkatanii horii tiyya na dhoorkannnaan, horii tiyya tanaa Rabbiin guyyaa qiyaamaa walitti nu qabe isin  irraa fudhadha jedhee biraa deemee, eegasii hadiisa biro ka Rabbiif jecha irra namaaf dabruun keeyrii guddoo qabdi jedhu dhagaye. Amma hogguu Rabbiif jecha isaaniif irra dabru kana waa lamatu na dhibe. Tokkoffaa ajrii an haqqii tiyya Rabbi biratti isaan irraa fudhadhutu naaf caala moo, Awfii isaaniin jedhee ajrii Rabbi biraa argadhu santu naaf caalaa? Kanuma keessatti ammas yoon isaanumaafuu dhiisuu ka fedhu taate, dirqama isaanitti dhaqee isinii dhiise jedhee itti hima moo ofumaa tiyyaa Rabbiif jecha warra sanii dhiise jedhee ofuma biratti lubbuu tiyyatti hima?

Deebisaa: Tokkoffaa Rabbiif jecha waa dhiisuun ta haqqii tee irra caaltu arkatta Rabbiif jecha yoo waa dhiifte jechu. Sababiin ta ati silaa fudhattu hanguma dura addunyaa irratti haqqii tantee dhorkatan sani fudhatta yoo silaa haqqii tantee eeggattte. Yoo ammo Rabbiif jecha dhiiste, haqqii keellee argataa Rabbiif jecha dhiisuu kee saniif jecha Rabbi itti siif dabala. Sun sadarkaa guddoodha Rabbiif jecha waa dhiisuun kana akkasitti beeki. Ka lammataa ammo jaratti himuun dirqamaa miti. Isinii dhiisee jiraa abshiiraa jechuun isaan gammachiisuun dirqamaa miti. Ati ufumaa tanteetii, haqqi san Rabbuma biraa argadha jara humaa irraa hin fedhuu jechaa kankee Rabbi dhagayutti jiraa, galata kankee Rabbiin siif qopheessaa.

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 481

Kanas dubbisi

31: Qabeenyi namaa yoo na bira jiraatee abbaa dhabe akkam godhuu qaba?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *