< All Topics
Print

251: Namni tokko manaamaan dubartii waliin rafee ganama bishaan dhabe akkam ta’a?

Gaafii: Yoo namni tokko manaama keessa waan dubartii waliin rafe itti fakkaatee ganama yoo bishaan dhabe akkam ta’a?

 

 

Deebisaa: Wamaa isarra hin jiru. Dhiqannaanillee janaabanillee isarra hin jiru. Maaliif jennaa akkuma manaama keessa waan dubartii wajjiin rafe itti fakkaate sani hubate malee bishaan irraa bahe hin argine. Duuba dhiqannaan silaa inni ganama ka’ee dhiqatu argaa inni manaamaan inni dubarte arge san qofa osoo hin ta’in bishaan ganama inni ufirratti arge seniin dhiqannaa sabachiifachuu qaba.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents