248: Dubartiin rifeensa tokkofachuun ni hayyamamaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Yoo namni tokko mataa tokkofate shari’aan islaamaa maal jetti? Keessatti yeroo heerumaa. Namni gariin haraama jedhaa.

 

 

Deebisaa: Yoo ummata kuffaaratti hin fakkaannee uf bareechuun heerumaaf ta’ee abbaa manaa ufiitiif ta’ee wanni dhoowwe hin jiru. Garuu waan shari’aan dhoowween uf bareechuun hin ta’u.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 214

Kanas dubbisi

238: Janaabaa osoo hin dhiqatin Salaatuun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *