< All Topics
Print

376: Namni tokko yeroo meeqa hiikuu dandaya?

Gaaffii: namni tokko yoo worra isaa hiikuu fedhe yeroo meeqa hiikuu dandaya? Takkaahuu hiikkaa jechuun bakka meeqatti qoodamti ?

 

 

 

 

 

Deebisaa: wolumaa galattuu qoodni hiikkaa kan namni dhiiraa fi dhalaa wojjii jiraachuu dandayu waani hiikkaan lama hin darbiniin akkuma rabbiin axxalaaqu marrataani nuun jedhe . hiikkaan lama hin dabrin ammaas hiikkaa hogga jennu irra hedduun namaa akki sehu intala takkaan takka si hiike , lama si hiike, sadi si hiike sadi jechuun akkanatti fudhata wollaalaan . lammeeysaa ammas sadeenitti si hiike naa haraami hiriyaa tiyyaa halaali kanaas hukmiin shari’aa akkana jedhaa hin jettu wolumaa galattuu hiikka jechuun lakkoofsi hoggaa sadi tahu arra hiite baatii lamaa sadi afur shan teeyse jaha teeyse yookin amata teeyse ammas lammeeysaa hiikta kun hiikkaa lammeeysaati .ta duraattis baati sadi qofa qabda baatii sadi keeysatti raaji’atu jechuu dandeessa hiikkaa lammeeysaatis akkasuma baatii sadi keeysatti deeffachuu qabda yoo sadeen san dhume maharii haarayaa fi nikaa haarayaan deeffatta hiikkaa duraatiifi ta lammeeysaa keessattis intala mana irraa hin baasan laa tukrijuuhunna min buyuutihinna jedha rabbiin mana isii keeysa jiraattee nyaata sii gootee hoccuu sii miiccee shaayii sii dhaabdee jiraachuu dandeessi ifilee tolchitee jiraachuu dandeessi maaliif gombisaa hiikkaa jala jirti ammallee irraa hin dhumne . aduun itti hin bane jechu kanaaf jecha guyyaa ammoo hiikkaa lamaan dabre kana irratti ta sadeeysaa dhaa gurbaan kun si hiike gaafa jedheen intalti sun guyyaa san irraa meeshaa isii fudhattee mana san irraa bahuudha qabdi  . kana rabbiin akki jedheen  falaa tahiilluulahu hattaatankiha zoowjan gheeyrah hanga namni biraa isii fuudhee wojjiin rafu intalti sun gurbaa kanatti deebi’uu hin dandeeysu hamma namni san fedhinnaa isaatiin hiikutti yoo ammoo gurbaan duraanii aboo intala tana mala godhee naa fuudhi booda naaf gad dhiiftaa jedhanii wol tahanii sababaa kanaan heerumte suni haraami dhoorkaadha.

 

 

Dr .Liwaa’ul Islaam

Table of Contents