< All Topics
Print

380: Hiikkaan isa keeysatti dhalaan deeffachuu hin dandeenye ni jiraa?

Gaaffii: hiikkaan isa keeysatti dhalaan deeffachuu hin dandeenye ni jiraa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: ee kanuma armaan olitti dubbanne suni hiikkaa sadeeysaati, hamma intalti tuni deemtee feetu barbaadattuu feetu namni isii barbaaduu heerumtee yoo nama saniif haalaa amalli wil hin tahin adda yaa’an tuulaa takkasii gurbaan akkasiillee hin tuulaa ka hoggaa jaartiin wojji jirtu qiimaa hin beeyne   intalti takkaas taakkasii tuulaa ta jaarsasii hoggaa hojji jirtu qiimaa hin beekne . Eega addaan bahan akkuma arabninuu jedhuttuu laa ta’arifu fadlasheey’in laa faaqidu jedha. Namni tokko kabajaa waan ta harkaa qabuu hin beeku hogguma dhabe malee tanaaf jecha wonni akkasii namatti dhufuu ni malti kanaaf jecha namni immoo  hiikkaa keeysatti afaaniin jarjaru ka woma xiqqoo cufa irratti si hiike jedhee  hiikkaa tapha godhatu rabbii isaa haa sodaatu duuba intalti dhalaa tan nama akkasii san woliin jiraattus rabbii isii haa sodaattu guyyaa wonni akkasii afaansaa irraa baate akka nama san wojjiin hin jiraanne maaliif taphaanin jedhe jechuu hin deemtu hukmii shari’aa keeysatti kanaafi nabiin keenya maal jedhan ﷺ hadiis turmiizii fi abii daawud odeeyse keeysatti  ‘salaatun hazluhunna jiddun wo jiddun wo jiddu hunna jiddu’ waa sadi taphni isiitiif dhugaanis woluma qixa jedhe Si hiikee, sii kennee,  si fuudhee ,si deeffadheen tapha hin taatu . Bakka tanatti namni if eeggachuu qabaa jenna duuba

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Table of Contents