< All Topics
Print

394: Dubartii dhalte mormatti waa kaayuun akkam?

Gaaffii: aadaa keenna biyyatti intalti tokko yoo isiin dhalte waan mormatti kaayantu jira. Worri gariin shirkiidha jedhanii tuni hoo hukmiin isii maali ?

 

 

 

 

 

Deebisaa: yoo aadaa keessatti wonni itti kaayaniif sun shirkii taate shirkuma taatii of irraa dhiisuutu gaari . Waan ofitti tottolfatan kana barbaachisaa miti jechu waan akkasii ofitti kekkeeyyachuun

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents