391: Namni intala dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?

  • Home
  • Bultii
  • 391: Namni intala dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: yoo namni tokko intala fuudhee dubra jedhanii itti heerumsiisanii dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?

 

 

 

 

 

 

Deebisaa: deebifachuu danda’a horii yoo inni hin dhiisaa murteesse horii isiidhaaf faamilii isiitii kenne san irraa deebifachuu danda’a intalallee galchuu danda’a rakkoon hin jiru . Yoo itti sabbare ammoo diinii qabaattee imaana qabaattee dubri gariin¬† miidhama rakko adda addaatu irra gahaa turee kanaaf beekanii intala amaanaa qabdu taate itti sabbarus homaa hin qabu jechuudha mirga keeti .

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 398

Kanas dubbisi

393: Jaarsaa jaartii hiikkaan malee addaan turan akkam ?
390: Intalti abbaa isii diddee gurbaa kaafiraa jala dabarte akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *