116: Waan namni hin beeyne nama nyaachisuun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Akaakoo kiyya tokko hedduun jaaladhaa nin kaddama. Gaaf tokko odoo foon muruufii harki na muramee dhiigni narraa yaa’e. Foonuma dhiigni kiyya irratti yaa’u san mummuree inni ijaan hin arkuu kenneefii maaltu narra jira?

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii; namni kun ijaan hin arku je’ee nama nama goowwoomsu /gashashu/, nama nama sobu, Rabbiin guyyaa boruu ni gaafata. Kanaafuu yoo inni jiraate waan akkanaa si nyaachisee iznii naaf godhi jettaan, yoo inni hin jiraanne ammoo wallaala keetiin wajjiin waan dalagdeef Rabbuma kee araarama kadhu. Ta ganaatiif waan gashii akkanaa itti hin deebi’in.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 85

Kanas dubbisi

156: Waan namni gate yoo fuudhee nama biraatiif kenne maal qaba?
102: Qabeenya abbaan naaf hayyame akka fedhetti fayyadamuu dandahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *