156: Waan namni gate yoo fuudhee nama biraatiif kenne maal qaba?

Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Bakkaan dalagutti waan namni itti haajamu cufa alarraa fidan. Duuba jarri kun bikka ooyruu haa tahu, bikka manaa haa tahu, waan kana achumatti dhiisanii biraa deeman. An ammoo waan kana fuudhee namaa qooda. Waan kana keessatti balleessaa qabaa?

 

Deebisaa: Yaa gabricha Rabbii wanna gaafii fidu cufa waatu jala jiraa beekkadhu. Yoo fakkeenyaaf ruuza jiraa, sukkaara, shaahii bitanii achi kaayanii hoggaa dhufan ka itti haajaman taate, amaanaa san achumatti jabeessuutu sirra jira. Yoo nyaanni isaan fidan nyaata bilchaataa tahee nyaatuma kanaahuu itti haajamnaa firiijii keessa nuuf kaayi ka siin jedhan taatees kaayuun sirra jira. Yoo ammoo waan kana yoon kenne, yoo sadaqadhes na hin gaafatanii beeyte, humaa takka sirratti hin jiru. Garuu eega shakkiin bakka tanatti jiraattee, waan isaan dhiisan kana deebi’ii gaafadhu. An waan kana ol hin kaahu; waan ol kaahan qalbiin nama gammaddee hin nyaattuu miskiinaaf kenna jedhiin. Nyaata jiraas haa tahu, bilchaatas haa tahuu hayyama gaafadhuu uf qulqulleessi.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 98

Kanas dubbisi

299: Dalagaa yoo gamtaan dalagan faaydaa irraa argatan akkam godhan
116: Waan namni hin beeyne nama nyaachisuun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *