138: Waan harka bitaatiin dalagame nyaachuun ni tahaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Namni tokko tokko harka bitaatiin waa dalaga. Dubartiin midhaan hojjattus, hujii hojjattus harka bitaatiin hojjettii nyaata isiin goote nyaachuun ni tahaa?

 

Deebisaa: Bitaadhaanis mirgaanis dalaguun rakkoo hin qabu. Yoo namni tokko bitaadhaan buna dhaabee bitaadhaan nuu kenne irrumaa fudhanna. Garuu caalaan harka mirgaatiin walii kennuutu bareedaadha. Hojjachuu keessatti garuu harki lachuu waluma gargaaree waliin hojjataa rakkoon hin jiru.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 155

Kanas dubbisi

145: Hilleentiin ni nyaatamtii?
128: Nama ijoollummaan waan haraam nyaate maaltu irra jira?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *