159: Khuxbaarratti aamiin jechuun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Khuxbaa jum’aarratti hogguu imaamni duaaii godhu jalaa aamiin jechuun maal qabdi?

 

Deebisaa: Yaa gabricha Rabbii duaaiin sumuda hin qabne hin qeebalamtu hadiisa jedhutu jira. Sumudni ykn chaappaan duaaiidhaa aamiin jechu. Garuu ammoo ta sagalee ol fuudhanii bakka takkatti aamiin jedhan tanaa miti. Suutumatti matuma ufiitiif namuu bakkuma jiruu aamiin jechuun waa takkallee dhoorkaan hin jiru. Ta bakka takka takkatti guyyaa jumu’aadhaa sagalee ol fuudhuun Radiyallaahu anhu jedhan san bid’a.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 159

Kanas dubbisi

165: Namni manaa bahu du’aa’ii fulaa kamitti kadhata?
157: Tasbiiha tasbiin godhuun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *