194: Namni tokko gammachuudhaaf yoo nama affeere mana isaatii nyaachuun ni ta’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Daa’awaan yookaa waamichi obboleessi keenya tokko nu yaamu fakkeenyaaf ka inn mana ijaaratee nu yaamu yoo inni gammachuudhaaf daggasee nu yaame dhaqanii nyaachuu dhoowwa jedhaa warri gariin, midhaan akkasii san nyaachuun hin ta’u nuun jedhanii ni nyaanna moo ni dhiifnaa maaltu haraama godhe?

 

 

Deebisaa: Namni tokko yoo gammachudhaaf yoo nama yaame, aroozaaf yoo nama yaame, e yoo nama yaame mana ijaaratee gammachuudhaaf du’aa’ii naaf godhaa jedhedhaquun ni ta’a humaa takka rakkoon hin jiru. Waamicha obboleessa awwaachuun waajiba shariyaa islaamaa keessatti waan bakka inni itti nama yaame sani diliin hin jirreen. Garuu waan mana ijaarsa waan gammachuu fuudhaa, na dhukkubaa koottaa du’aa’ii naaf godhaa jedhe qalee yoo nama yaame rakkoon hin jiru. Dhaqanii du’aa’ii godhaniif nyaata isaa nyaachuun kabajaa isaatii ka inni namarraa qabu.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 47

Kanas dubbisi

196:Abbaan kiyya wanta hin hayyamamne naaf biti yoo jedhe maal godha?
192: Foon warri Shi’aa qale/goorra’e nyaachuun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *