205: Nama guyyaa Ramadaanaa warra isaatti ida’ame hukmiin maali?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  Namni tokko ramadaan keessa yoo jaartii ufiitti ida’ame kaffaaraan akkaataa inni itti nyaachisu nama tokko tokkoon moo akkam?

 

 

 

Deebisaa:   Kaffaaraa dura waatu jira, maaltu jiraa barachu,waa sadeen irraa. Ta duraa gabra bilisoomsu jenne, lammeessaa baatii lama soommanu, yoo dhiira ta’e yoo iidni itti dhufe malee yoo dhalaa taates yoo heeydiin itti dhufte malee walitti dhaabdee soommanta. Ka itti aanu nama nyaachisu miskiina jahaatama. Miskiina jahaatam kana shan shaniin, kudhan kudhaniin, bakka takka walitti qabdee nyaachistus huma takkallee rakkoo hin qabu. Yoo nama tokko wanni baatii lama ka irra jiraattu taate nama jahaatama nyaachisuun akkuma itti siif mijaawe.

 

 

 

Dr.Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 173

Kanas dubbisi

230: Dhiiraa fi dhalaan eega Zinaa walirratti dalaganii booda wal fuudhuun ni tahaa?
189: Falfala falfalaan hiikuun ni hayyamamaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *