317: Namni wal dhabee wal buruqse akkam godha

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Intala takkaan gabaa keessatti waldhabnee haatillee intala irra gortee natti kaatee intaltillee na burqistee jennaan isiif haadhallee walirumatti burqusee biraa deeme; amma biyya biroo deemee, manguddittiin hogguu san lafa dhooftee gaggabdee achitti biraa deemee akka haadha tiyyaa natti fakkaattee garaan na bade.

 

 

 

 

Deebisaa: Waan burqisteefillee kafali kaa. Mallaqa abbaa keetitti ergii baasii warri hospitaalatti baase kafali. Du’aa’iillee godhiif

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 73

Kanas dubbisi

320: Namni tokko Seera malee dallaala ta’ee yoo horii fudhate akkami?
316: Haati warraa abbaan warraa isii zinaa godhuu isaa yoo beeyte akkam gooti
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *