356: Dhiirri intala takka kophaa dubbisuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaffii: namni tokko ka dhiiraa takkaahuu dardarri worra qabaatuu qabaachuu baatuu intala takka ta fuudhuun isaa halaalii manatti yaamee koottu woliin haasoynaa yoo jedhee kophaa woliin taa’e dandayaa?

 

 

 

 

Deebisaa:namni tokko intalti inni manatti yaamee wojjiin haasayuu dandayu dhalaa inni fuudhuun isarratti haraamii qofa . Ta adeeraa , ta haboo, ta adaadaa , ta eeysumaa, akkuma dhalaa biraati mana isaatti yaamee isii woliin taa’uun dhoorkaadha.

 

Dr Luwaa’ul Islaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 95

Kanas dubbisi

357: Dhiirri intala takka manatti yaamuu ni dandahaa?
355: Uffannaan dubartii akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *