470: Khuxbaa dhageeffachuu dhabuun salaata ni balleessaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Namni tokko tokko yoo dirree iidaa deeman khuxbaa hin dhageeffatanii salaanni isaanii kun qeebalame moo hin qeebalamne?

 

 

 

 

Deebisaa: Salaataaf khuxba kamtu irra waajibaa addaa baradhu. Namni tokko dirree iidaa deemee salaatee deemnaan salaanni isaa dhibbarraa dhibbatti guutu. Ammo ajrii guddaa yoggaa inni bakka sanirraa garagalu Rabbiin guddaan siif araarame jedhee isaan dhaadatutu isarraa hirdhate. Keeyrii irraa uf hin hoongessin numa jennaan malee salaanni kee qeebalame.

Dr. Liwaa’ul Islam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 150

Kanas dubbisi

471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa\’a moo sunnaa salaata?
455: Dhiigni da’umsaa najisa moo xahaara? yoom dhiqatamuu qaba?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *