471: Khuxbaa irratti yoo dhaqqabe ni taa’a moo ni salaata?

  • Home
  • Ibaadaa
  • 471: Khuxbaa irratti yoo dhaqqabe ni taa’a moo ni salaata?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Hoggaa masjiida ol seene hoggaa imaamni khuxbatti jiraate ni taa’a moo tahiyyaan salaata?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Hoggaa masjiida olseentan imaama khuxbaa qara’uu hin taa’inaa tahiyyaa masjiidaa salaataa. Nabiin Rabbii akki jedhe ﷺ namni tokko hoggaa masjiida ol seentan hamma tahiyya masjiidaa irra buufattanitti gad hin taa’inaa jedhe. Yeroma salaata Asriif zuuhriif salaata dhibiituu yoo si’ii azaananii masjiida seentee sunnaa salaata salaatte hoggaa kana tahiyyaan tee asuma keessatti suuf guutamti.

 

Dr. Liwaa’ul Islam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 266

Kanas dubbisi

472: Haqa yookaa dachii ofiitiif yoo du’e shahiide jedhamaa?
461: Yoo guyyaa juma’aadhaa kabajaa isaatiif soommane dhoorkaan jirtii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *