78: Haadhaafi abbaa kiyyaa yoon addaan baase rakkoo ni qabaa?

  • Home
  • Bultii
  • 78: Haadhaafi abbaa kiyyaa yoon addaan baase rakkoo ni qabaa?
Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Abbaan kiyya warra lama qabaa warra lamaan kana wal hin qixxeessu. Haati tiyya ta duraatii ilmaan qabdii hedduu moggatti darbamtee ta boodaa tana maqaa isiitiin waa cufaa godhaaf. Amma haati tantoo na yaamteetiin koottuu rakkoo tiyya tana naaf walqixxeessi naan jettii, yoon amman tana dhaqe isaan lamaan adda baase, rakkoon narra geessu jirtii?

 

Deebisaa: Yaa gabricha Rabbii waa hundaa dura wanni beekuu qabdu, abbaan keetilleen dhiira, haati teetilleen dhala. Jarri kun lachuu dogongora ni qabu. Isiinillee dogongora ni qabdii haadha tiyya jettee jarjartee haqa hin muriniif. Abbaan kiyya dhiira jettee baaxilallee itti hin murin. Haqa haatee himattu tana dhaqii laali. Maalif jennaan dhalaan tun hoggaa irratti fuudhan sababaa masaanuutiif jaarsa isiidhaa waan hin qabnellee irra kaahuun ni malti. Waan hin jirrellee irratti uumuun ni maltii dhaqii dubbii addaan baafadhu. Dhugaa jirtu baradhuu abbaa keetiin maaliif wanni akkanaa ta’e je’ii isaan wajjiin haasawi. Eega wanni isiin himattu tun dhugaa ta’uu beektee karaa mana murtii hin fiigin, karaa adeerran keetii, karaa manguddoo, karaa ulamaa’ii deemiitii karaa Rabbiin jaalatuun jidduu isaaniititti nagaya uumi. Jidduu isaaniititti adawwii hin uumin.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 142

Kanas dubbisi

127: Namni jaartii isaa wajjiin ciisuu dhabuuf kakate maal godhuu qaba?
77: Haadha warraa hin salaanne wajji jiraachuun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *