19: Imaamatti hidhatanii yoo salaatan Faatihaa Qara’uun dirqamaa?

  • Home
  • Salaata
  • 19: Imaamatti hidhatanii yoo salaatan Faatihaa Qara’uun dirqamaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Yoo nama tokko duubaan salaate yookaa imaamticha duubaan Faatihaa osoo hin qara’in, akkam salaanni kiyya ni tahaa? Yoo deebisee jiraadhe akkam? Yoo hin deebisin hoo ammaan deebisuu qaba moo akkam?

 

Deebisaa: Obboleessa kiyya salaanni akka lama, namni imaamatti hidhatee salaatu, yoo ka salaata halkanii ta’ee ka magriib fa’a ishaahi fa’a, subhi fa’a ka imaamni olfuudhee qara’u ta’ee ka imaama qaraatii isaa dhageettu taate ati qaraatiin sirraa dirqamaa miti wamaa sirra hin jirtu. Yoo ammoo salaanni kee salaata guyyaa ta’e ka ati imaamtichaan waliin salaatte, faatihaa qaraatu malee salaanni hin ta’uu jedha Shari’aan Rabbii guddaa. kanaafuu salaatattiin sun deebifamuudha qabdii jechuu kilaafni Ulamallee keessuma haa jiraatu, ammoo irra tolfachuuf, amaanaa gama Rabbii ofirraa buusuuf salaatattii deebisutu gaariidhaa.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 165

Kanas dubbisi

20: Hukmiin Taraawihaa maali?
10: Wayta Roobaa Salaata Walitti Qabanii Salaatuu
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *