33: Qur’aana qubee Afaan Oromootiin katabuun ni dandayamaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Qur’aana nin jaaladhaa garuu Qur’aanni kun hedduu na dhiba, tanaaf jechaa Afaan Oromootiin yoon barreeffadhe maal rakkina qaba?

 

Deebisaa: Kalaama Rabbii harfii inni ittiin dhufeen alatti jijjiiruun haraami. Warri wamaa hin qabu je’ullee ni jiraa garuu san daliila isaanii isaanumatu beeka. Sahaabootni guyyaa tokkollee Qur’aana kana osoo Aliif Baa je’anii hin qara’in suuratul Baqaraa irraa eegalanii aayata tokko tokkoon waan danda’aniin barachaa turan. Kanaafuu, qubetti jijjiiruun waan ma’naa harfii Qur’aanaa jijjiirtuuf jecha, irraa fagaadhu.

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 4
Views: 561

Kanas dubbisi

34: Gorora namaa dawoomaaf fayyadamuun ni dandayamaa?
28: Salaamata walirratti Qara’uun Bid’aadhaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *