53: Soomana akkamittiin qadaa baasa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Soomana guyya sagaliittu narra jira, akkamitti kaffaaraaa wajjin qadaa baasa?

 

Deebisaa: Wanni sirra jiru guyyama sagali. Hamma dandeetutti ufirraa baasi, ta kaffaaraadhaa ammoo ulamaayiin irratti wal kallafe. Fiinxeen wanni ati qabachuu qabdu, bikka kaffaaraa yoo tawbattellee ni dandessa. Qadaan garuu tawbaan namarraa hin bu’u. Qadaa kee soommanii  Rabbii kee araarama kadhadhu.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 114

Kanas dubbisi

60: Soomana namaaf soomanuu niin dandayaa?
46: Osoon itti hin yaadin nama dhungachuun Soomana Balleessaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *