42: Waahela kiristaanaa qabaachuun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Geelonni kiyya dhalaa kiristaanaatii, isaaniin waliin nyaadhee dhuguun akkamitti laallama?

 

Deebisaa: Islaamummaan nama aduwwii godhaa wajjiin hin nyaatinaa wajjiin hin dhuginaa hin jettu. Islaamummaan ifa; daawwitiidha. Waan cufaahuu rakkina nama mudatu, waan jibbamuufii waan jaalatamus siif ibsiti. Kana waan ta’eef, Muslimaaf kiristaanas haa ta’uu, yahuudas haa ta’uu, dhalaan dhalaa wajjiin dhiirti dhiiraan wajjiin, walumaa galatti wajji nyaatanii dhuguun wamaa hin qabu. Wannummaan ati waliin nyaattu sun waan haraam hin ta’in. Booyyeefi karkarroo, akkuma san farshoo hin ta’in. Wajjiin daldalachuun, ollummaadhaan wal tajaajiluun humaa hin qabu.

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 75

Kanas dubbisi

66: Nama nama goowwoomsu ykn kijibuuf malli maali?
29: Salaamtaa Kattabiin namaa erguun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *