59: Yoon attahiyyaata duraa irraanfadhe maal godhuu qaba?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Salaata Maghribaa salaateetiin attahiyyaata duraa irranfadhee osoon niin sujuuda je’uu salaata kiyya fixe.

 

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii, attahiyyaanni duraa ka salaata raka’aa afurii keessatti dhufu ruknii mitii waajiba. Waajibaanni yoo beekaa dhiifte salaanni kee bade; yoo irraanfiin dhiifte ammoo sujuudussahwiitu bikka sirraaa dhaabbata. Yoo waan kana eega salaata fixxe yaadatte, salaata kee deebi’iitii salaati. Yoo ammoo yeroo gabaabduu keessa yaadatte deebitee qiblatti gara galtee sujuuda lamaan sujuuddee attahiyyaata teeysee, osoo hin salaammanneen duratti sujuudussahwii buutee salaata kankee xumurta. Yoo yeroon turte ammoo salaata jala irraa itti deebi’i.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 198

Kanas dubbisi

61: Sujuuda keessatti du’aa’ii adda addaa jechuun hayyamamaa?
54: Dhalaan sagalee ol fuutee ni salaattii? Jama’aa hoo akkamitti salaatan?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *