115: Dhalaa dalgaaf biyyaa baate fuudhuun ni tahaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Dhalaa dalagaaf biyyarraa dhufte fuudhuun kun akkami?

 

Deebisaa: Dhalaan dalagaaf ala baate daangaa cabsite malee wahi kafartee? Yahuudaa wahi taatee? Nasaaraa taatee? Yoo ka akkasitti fudhattu taate tawbadhu. Intalti dalagaaf ala baate daangaa cabsite malee intala Muslimaatii halaali. Qabxima tanallee obboleeyyan tee dhalaa Muslimaatti yaaduun kee dogongoraa Rabbi siif haa araaramu.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 430

Kanas dubbisi

146: Intala guddisan nikaaha godhuun dandayamaa?
112: Dubartiin nikaaha if hidhuu ni dandeessii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *