133: Salaata keessatti miila walitti maxxanfachuu dhabuun akkami?

  • Home
  • Salaata
  • 133: Salaata keessatti miila walitti maxxanfachuu dhabuun akkami?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Biyya nuti jirru kanatti namni miila walitti maxxansee hin salaatu. Biyya keenyatti ammoo miila walitti maxxansaa jedhaniitiin nu ajajanii dubbiin tun akkami?

 

Deebisaa: Miila walitti maxxansanii salaatuun ajaja Rasuula Rabbiiti ﷺ. Rasuulli Rabbii ﷺ miila keessaniifi ceekuu keessan walitti maxxanfadhaa jedhe. Saffiin akkas malee hin qajeeltu jechaatu jira. Miila walitti maxxanfachuu dhabuun wallaalumma. Barachuutu isaan irra jira. Namni beekullee barsiisutu irra jira.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 90

Kanas dubbisi

136: Nama hin salaannee wajjiin hojjechuun ni tahaa?
126: Salaata afur walitti qabuun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *