137: Ijoollee akka obboleeyyaniitti wajjiin guddannerraa ni hajjabannaa?

  • Home
  • Dubartii
  • 137: Ijoollee akka obboleeyyaniitti wajjiin guddannerraa ni hajjabannaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Abbootiin teenya namoota isaan Rabbiif jecha waljaalatantu jira; fakkeenyaaf biyyatti akka maatiitti, akka ollaatti ollaan lamaan wal jaalatee Rabbiif jecha wal qabatanii wajjiin jiran. Kanaafuu nuti ilmaan warri ollaa qaban ka akka ilmaan abbaa tokkootti mana tokko keessatti wajjiin guddanne kanarraa ni hajjabannaa?

 

Deebisaa: Akka gaaritti hajjabachuun dirqama taha. Hattaa ijoollee ambaa ta Rabbiif jecha warri walqabatee ijoolleen bakka takkatti wajjiin guddatteehuu dhiisii gurbaa obboleessi abbaa keetii dhale ka ilma adeerranii jedhan irraayyuu hajjabachuun dirqama. Ka abbootiin lamaan walii obboleeyyanii jechu. Maalif jennaan; waan si fuudhuu danda’uuf jecha seera  shariaatti irraa hajjabatta. Firoomnuu osoo jiruu irraa hajjabatta. Duuba ka ufii asliin ajnabiyyaa bakka takkatti wajjiin guddachuun halaala namaa hin gootuu irraa hajjabachuun dirqama.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 156

Kanas dubbisi

141: Intalti laguun isii ciccitee dhufu akkamitti salaatti?
122: Huccuun hoggaa umraa godhan uffachuun dhoorkaa maali?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *