207: Madaan yoo nama dhiige soomana namarraa balleessaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  Namni tokko qaama isaa irraa yoo madaa qabaatee  madaa isaa tana yoo waa dhayanii’  dhiigni irraa bahe soomanni isaa ni badaa?

 

 

 

 

Deebisaa:   Malaas haa ta’uu, dhiigas haa ta’uu fakkeenyaaf madaarraa ilkeellee osoo ufirraa fuutee kun cuftinuu soommana hin balleessu, soommanni kiyya bade jettee hin nyaatin.

 

 

 

Dr.Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 65

Kanas dubbisi

213: Manaamaan yoo maniyyiin namarraa bahe soomanni ni badaa?
206: Nama warra isaa osoo itti hin dabalamin waliin taphachuu qofaan maniyyiin irraa bahe hukmiin maali?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *