224: Haati tiyyaa Islaamummaa seenuu kiyyaaf hedduu natti mufattee, akkam godha?

  • Home
  • Aqiidaa
  • 224: Haati tiyyaa Islaamummaa seenuu kiyyaaf hedduu natti mufattee, akkam godha?
Estimated reading time: 1 min

Gaafii:  Ani Islaamummaa amantii dhugaa ta’uu beekeetiin filadhe, garuu haadha qaba ta hedduu na jaalattu takka islaamawuu kiyya kanaaf hedduu qalbiin siidhaa cabde, ani ammoo gama kiyyaa isii kaddamuu ittuma jira ni gargaara, garuu halkanii guyyaa ni boochi, booya isii kanaaf akkam godhutu narratti wayya?

 

 

 

Deebisaa:   Yaa gabritti Rabbii islaamummaan ta Rabbiiti. Eega Rabbitti amantee Nabi muhaammad ﷺ ergamaa Rabbii ta’uu beektee islaamumman amantii dhugaa ta’uu beeyte; Islaamummatti seenuu kankeetiif namoota rakkataniif mirgaa bitaa kankee laaluu hin qabdu. Ka islaamawaniif eega Rabbiif jecha ta’e Rabbiif jecha islaamummaa mataa kee keessa kaayadhu malee, wanni booya isiitiif rakkatiinsa ufdura qabduuf maaliif. Yoo islaamummatti seentee haati tiyya qalbiin cabuu irra gara isiitin garagalaa yoo si keessa jiraatte islaamummaan kee sirrii miti. Kanaaf jecha haadha tee kaddamuun, tajaajiluu islaamummaan si hin dhoorkitu, garuu gara booya isiidhaa achi hin mildhatin. Jechoota Sahaabaa nabii keenyaa mee yaadadhu. Warra yeroo islaamummaatti seenan haati irraa rakkattu yaa haadha tantoo waan feetu narraa argadhuu sababaa ani islaamumatti seenuutiif yoo qoonqoo dhiiste; warra qoonqoo dhiisutu jira hanga ati kafartutti nyaata hin nyaadhu jedhee. Osoo lubbuu dhibba qabaattee takka takkaan ka baatu taatee islaamummaa kiyyarraa hin gargalu jedhaniin. Warren akkasii jala deemi malee waswaasa akkanaa kana Rabbii kankee araarama kadhadhuu, diinii kee irratti gad na dhaabi jedhii Rabbii kankee kadhadhu.

 

Dr.Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 95

Kanas dubbisi

90: Namni shahaadaa nama qabsiisu sheekha tahuu qabaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *