443: Harka bitaatiin dhuguu ni danda’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Harka mirgaatiin nyaata qabadhee yoo jiraadhe harka bitaatiin dhuguu ni danda’aa?

 

 

 

 

 

 

Deebisaa: Nyaachuun dhuguun harka mirgaa qofa harka bitaatiin shariyaan hin hayyamtu. Rasuulli Rabbii ﷺ abaaree jira nama harka bitaatiin nyaate yookaa harka bitaatiin dhuge.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 92

Kanas dubbisi

444: Maasiyaan kaffaaraa qabdu waan akkami?
441: maallaqa osoo hin kafalin makiinaarraa bu’e maal godhuu qaba?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *