120: Yeroo janaazaan mana jiru ifaa ibsuun hin tahuu?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Gaafa tokko bakka tokko dhaqeetiin, wayta meeytaan mana jiru dukkana keessa haa taa’uu ifaa hin ibsinaa je’anii dhagaye, wanti kun akkami?

 

Deebisaa: Yaa gabricha Rabbii; wanni ati garteefi wanni ati dhageesse sun aadaa jaahilaati. Yaada akkasiillee yaaduun hukmii shariaa irraa ala. Wannummaan maytaa/reefka/reeffa dukkana keessa kaayaniif maali? Dalagaa toltuun inni hojjate dukkana qabriillee akka isaaf ibsitu beeki. Tanaaf jecha waan akkasii dalaguun sun shariaa Islaamummaa keessa hin jirtu. Aadaa khuraafii warra suufiyyaatii beeki.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 183

Kanas dubbisi

121: Nama du’etti dhaammachuun ni tahaa?
116: Waan namni hin beeyne nama nyaachisuun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *